Jdi na obsah Jdi na menu
 

V současné době dochází ke změně našich stanov. Po schválení příslušnými orgány bude zveřejněna aktualizovaná verze.

 

Stanovy Občanského sdružení Macek

Základní ustanovení

Článek 1

(1)     Mateřské centrum Kolovraty – MACEK (dále jen MACEK) je 

dobrovolné sdružení, volně otevřené pro nové příchozí.

 

 

(2)     MACEK je společností podle zákona o sdružování občanů č. 83 Sb. z roku 1990.

Článek 2

Sídlem MACEK je Mírová 20, Praha 10, 10300.


Cíl MACEK

Článek 3

Cílem MACEK je vytvoření prostoru, kde se mohou vzájemně setkávat rodiče a jejich děti. V rámci své činnosti se sdružení orientuje především na budování mateřského centra, organizování dětských a rodinných programů.

 

Úkoly a činnost MACEK

Článek 4

MACEK plní zejména tyto úkoly a vyvíjí činnost:

a)       posilovat prvořadou a nezastupitelnou roli rodiny a rodičovské výchovy
b)       umožnit rodičům vzájemně se společensky a neformálně stýkat, vzdělávat se a využívat vlastních schopností či znalostí
c)       získávat poznatky o výchově, zdraví a psychologii rodinného života
d)       obohatit děti o nové kamarády, vztahy a zkušenosti, nabídnout jim prostředí vzájemné důvěry
e)       prostor pro vzájemnou pomoc a předávání zkušeností
f)        pořádat akce pro členy
g)       výlety a exkurze pro členy
h)       spolupráce s jinými organizacemi
i)        spolupráce s orgány státní správy a samosprávy
j)        pořádání burz dětského oblečení a potřeb

Členství

Článek 5

(1)     Členství je individuální a kolektivní.
(2)     Individuálním členem sdružení se může stát každý zájemce starší 18 let věku, jestliže se písemně přihlásí za člena a prohlásí, že souhlasí s posláním a úkoly sdružení a je ochoten účastnit se svou činností na jejich plnění. 
(3)     Členství vzniká tím, že předseda MACEK podepíše novému členu členskou legitimaci.

 Článek 6

(1)     Kolektivním členem se mohou stát právnické osoby nebo jejich části (dále jen organizace), projeví-li o kolektivní členství zájem podáním písemné přihlášky.

(2)     Podmínky kolektivního členství včetně zastupování kolektivního člena v orgánech MACEK  sjednává a o přijetí rozhoduje rada MACEK.

(3)     Členství vzniká podepsáním smlouvy o členství oběma stranami.

Práva členů

Článek 7

Členům přísluší práva:

a)       volit a být voleni do orgánů MACEK,

b)       být členem komisí, pracovních skupin, delegací apod. vytvářených orgány MACEK,

c)       podávat návrhy a hlasovat o návrzích podávaných na schůzích, konferencích a jiných akcích pořádaných MACEK,

d)       být informován o pořádání akcí MACEK a zúčastňovat se jich,

e)       zúčastňovat se akcí, které MACEK pořádá

Povinnosti členů

Článek 8

Členové MACEK jsou povinni:

a)       zachovávat ustanovení stanov a řádu sdružení a podle svých možností se podílet na plnění úkolů sdružení,

b)       platit členské příspěvky.

Zánik členství

Článek 9

(1) Členství v MACEK zaniká:

a)        písemným prohlášením člena, že z MACEK vystupuje,

b)       nezaplacením členských příspěvků po dobu jednoho roku,

c)        vyloučením člena,

d)       úmrtím člena.

(2) Člen může být vyloučen z vážných důvodů, zejména jedná-li v rozporu s povinnostmi, jež mu ukládají stanovy a právní předpisy. O vyloučení rozhoduje rada.

Orgány MACEK

Článek 10

(1) Orgány sdružení, které zajišťují a řídí činnost MACEK, jsou:

a)                 valná hromada,

b)                 rada.

Valná hromada MACEK

Článek 11

(1)     Valná hromada MACEK je nejvyšším orgánem MACEK. Účastníky jsou členové MACEK.

(2)     Valné hromadě přísluší:

a)       určovat hlavní směry činnosti sdružení pro období do příští valné hromady,

b)       kontrolovat usnesení předchozí valné hromady,

c)       schvalovat zprávu rady o činnosti MACEK za období od poslední valné hromady,

d)       usnášet se na zásadních hospodářských opatřeních,

e)       určovat počet členů rady a počet náhradníků

f)        volit členy rady a jejich náhradníky,

g)       usnášet se na stanovách a jejich změnách,

h)       usnést se na zániku MACEK.

Svolání valné hromady

Článek 12

(1)     Řádná valná hromada se koná jednou za rok. Svolává jí rada.

(2)     Rada může svolat mimořádnou valnou hromadu z vlastního podnětu. Mimořádnou valnou hromadu svolává rada vždy na žádost alespoň jedné třetiny členů MACEK, nejpozději do dvou měsíců od předložení písemné žádosti.

(3)     Rada oznámí konání valné hromady, a to řádné i mimořádné, všem členům nejméně 30 dní před tímto termínem, spolu s programem.

Jednání valné hromady

Článek 13

(1)     Valné hromadě předsedá a její jednání řídí předseda, popřípadě jiný člen rady, který byl pověřen řízením sjezdu.

(2)     Valná hromada je způsobilá jednat a usnášet se, je-li přítomna alespoň polovina delegátů. Nesejde-li se v určenou dobu potřebný počet delegátů, koná se valná hromada o půl hodiny později a je způsobilá se usnášet za jakéhokoliv počtu přítomných delegátů.

(3)     K přijetí usnesení valné hromady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných delegátů.

(4)     K usnesení o změně stanov nebo o zániku MACEK je třeba souhlasu nejméně tří pětin přítomných delegátů.

(5)     Valná hromada volí členy rady a jejich náhradníky tajným hlasováním. Volba platí do příští valné hromady.

 Rada MACEK

Článek 14

Rada řídí činnost MACEK v období mezi valnými hromadami. Radě přísluší:

a)       plnit usnesení valné hromady MACEK,

b)       vést seznam členů MACEK,

c)       pověřovat členy rady specifickou agendou,

d)       schvalovat výroční zprávu o činnosti MACEK, zprávu o hospodaření, účetní uzávěrku a usnesení o náhradě případné ztráty.

e)       vypracovávat plán činnosti MACEK na následující rok,

f)        vypracovávat finanční plán na následující rok, včetně určení výše zápisného a členských příspěvků

g)       projednávat návrhy podané členy MACEK,

h)       zabezpečovat přípravu valné hromady,

i)        nemůže-li předseda MACEK vykonávat svoji funkci, pověřit touto funkcí některého člena rady.

Jednání rady

Článek 15

(1)     Předsedu volí členové rady ze svých řad.

(2)     Schůzi rady svolává předseda podle potřeby. Předseda svolá schůzi rady do dvou týdnů, byl-li o to požádán alespoň třetinou členů rady. Nesvolá-li předseda v takovém případě schůzi, může tak učinit některý z jejích členů.

(3)     Schůzi rady řídí předseda, případně pověřený člen rady.

(4)     Rada je schopná jednat a usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů.

(5)     K přijetí usnesení rady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

(6)     Pro operativní řízení MACEK mezi schůzemi rady může rada zřídit řídicí skupinu pověřenou konkrétním úkolem.

(7)     O neodkladných záležitostech může rada jednat a usnášet se i korespondenčně nebo elektronickou poštou. K přijetí usnesení touto formou je třeba souhlasu nadpoloviční většiny členů rady.

 Společná ustanovení

Článek 16

(1) K hospodářskému zajištění činnosti MACEK slouží:

a)       členské a zvláštní příspěvky a zápisné,

b)       převzatý majetek,

c)       prostředky poskytované jinými organizacemi,

d)       příjmy vyplývajícími z vlastní činnosti sdružení,

e)       dary jednotlivců i organizací, dědictví a odkazy.

(2) Při hospodaření se MACEK řídí obecnými předpisy.

 Článek 17

(1)     MACEK zastupuje a jejím jménem jedná rada v počtu dvou členů.

(2)     Rada může zmocnit též jiné členy MACEK, aby v rozsahu, jejž určí, zastupovali MACEK a jednali jejím jménem. Osoby takto zmocněné připojují k podpisu dodatek vyjadřující jejich zmocnění.

 Článek 18

Usnesení orgánů MACEK, jež se týkají jejich členů a jiné závazné skutečnosti se oznamují členům dopisy, elektronickou poštou, členskými zprávami nebo informacemi v tisku.


 Závěrečná a přechodná ustanovení

Článek 19

(1) K hospodářskému zajištění činnosti MACEK slouží:

a)       členské a zvláštní příspěvky a zápisné,

b)       převzatý majetek,

c)       prostředky poskytované jinými organizacemi,

d)       příjmy vyplývajícími z vlastní činnosti MACEK (vstupné apod.),

e)       dary jednotlivců i organizací, dědictví a odkazy.

(2) Při hospodaření se MACEK řídí obecnými předpisy.

Článek 20

Jestliže MACEK zanikne, připadne jeho majetek, jenž zbude po úhradě závazků, zvolenému orgánu s podmínkou, že jej odevzdá jiné dobrovolné organizaci s podobnou činností

Článek 21

Ustanovení stanov a interních předpisů, která nebudou v souladu s nově přijatými zákony je rada povinna upravit.

Článek 22

Účinnost stanov nastává dnem registrace Ministerstvem vnitra České republiky.

 

Přípravný výbor se stává radou okamžikem registrace občanského sdružení, a to do doby konání první valné hromady.

V Praze, dne 19.8.2004

 Statutární zástupce: